Jako kurator oświaty rozumie się funkcje kierownika nadzorującego pracę oraz stojącego na czele kuratorium oświaty.Instytucje zwiazane ze szkola podstawowa: Kurator Oswiaty Kurator oświaty działa na podstawie obowiązujących przepisów natury prawnej czyli artykułu 30 ustawy o systemie oświaty. Jest on powoływany przez wojewodę poprzez zgodę odpowiedniego ministra właściwego do spraw edukacji oraz wychowania. W podobny sposób kurator oświaty jest także odwoływany.

Artykuł dzięki: